Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla

Wrocławia-Fabrycznej Joanna Żółtańska-Czyleko

KANCELARIA

Mosiężna 35/1

53-441 Wrocław

Tel: 71-720-70-71

Kom: 518-759-131

E-mail: kontakt@komornikfabryczna.com.pl

RACHUNEK BANKOWY:

ING BANK ŚLĄSKI S.A.

47 1050 1575 1000 0092 4516 8712

NIP 894-270-90-91

ID EPU 2534

GODZINY PRACY:

Pn, Śr, Czw: 8.00 – 16.00

Wt: 8.00 – 17.00

Pt: 8.00 – 15.00

Przyjęcia interesantów odbywają się w godzinach pracy kancelarii.

Komornik przyjmuje osobiście we wtorki w godzinach 10:00 – 15:00

 

 

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Joanna Żółtańska-Czyleko
Kancelaria Komornicza we Wrocławiu ul. Mosiężna 35/1 (dalej „Kancelaria”). Dane kontaktowe dla celów: cofnięcia zgody, sprzeciwu, żądania usunięcia, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych:

e- mail: kontakt@komornikfabryczna.com.pl
tel.: 717207071
adres: ul. Mosiężna 35/1, 53-441 Wrocław

Powyższe dane kontaktowe są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

Roman Kwieciński
adres e-mail: iodkk@currenda.pl
tel: 587129050 wewn. 5
Kancelaria otrzymała dane osobowe w ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komornika sądowego, a także w związku z realizacją zawartych umów oraz w ramach prowadzonej z Kancelarią korespondencji.

Kancelaria pozyskuje dane osobowe od podmiotów trzecich, w szczególności wierzycieli, organów administracji publicznej, urzędów skarbowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, podmiotów prowadzących działalność maklerską, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządu wspólnot mieszkaniowych, innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób, do których Kancelaria wystąpiła z pisemnym żądaniem o udzielenie informacji niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym oraz wykonania innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, w szczególności dotyczących stanu majątkowego dłużnika oraz umożliwiających identyfikację składników jego majątku.

Kancelaria pozyskuje również dane osobowe ze źródeł publicznych.
W przypadku Kontrahentów Kancelaria przetwarza dane osobowe zwykłe. Jeżeli z jakiegoś powodu zostaną przekazane Kancelarii szczególne kategorie danych osobowych i/lub dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych – jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami.